Poznaj nasze produkty
Kontakt

(+48) 880 524 105
injection@yetico.com

(+48) 600 928 638
ksztaltki@yetico.com

(+48) 880 599 163
webox@yetico.com

Informacja o strategii podatkowej

Informacja o strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Yetico S.A. za rok podatkowy zakończony w dniu 31.12.2021 r.

I. Wykaz skrótów i definicji
Podatnik, Spółka: YETICO S.A., ul. Towarowa 17, 10-416 Olsztyn
Ordynacja podatkowa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.)
Ustawa o CIT: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.)
Ustawa o PIT: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.)
Ustawa o VAT: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.)
Ustawa o rachunkowości: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.)
Ustawa DRM: Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich
porozumień cenowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2200 ze zm.)
KSH: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.)
Rok podatkowy: Rok podatkowy Podatnika zakończony 31.12.2021 r.

 

II. Podstawa prawna informacji o realizowanej strategii podatkowej

Niniejsza Informacja o realizowanej strategii podatkowej stanowi wypełnienie obowiązku nałożonego na określonych podatników podatku dochodowego od osób prawnych od 2021 roku, wynikającego z art. 27c Ustawy o CIT.

Spółka jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych o obrotach przekraczających 50 mln EUR (za Rok podatkowy), jest zobowiązana do sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za Rok podatkowy, zawierającej dane określone w art. 27c ust. 2 Ustawy o CIT, tj.:

 • informacje o stosowanych przez Podatnika:
  – procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków
  wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe
  wykonanie;
  – dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
 • informacje odnośnie realizacji przez Podatnika obowiązków podatkowych na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej
  Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki,
  których dotyczą;
 • informacje o:
  – transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej;
  – planowanych lub podejmowanych przez Podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Podatnika lub podmiotów powiązanych;
 • informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie:
  – ogólnej interpretacji podatkowej;
  – interpretacji przepisów prawa podatkowego;
  – wiążącej informacji stawkowej;
  – wiążącej informacji akcyzowej;
 • informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową;
  – z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu
  produkcyjnego.

 

III. Informacje o Spółce oraz główne założenia strategii podatkowej na Rok podatkowy

1. Istotne informacje o Spółce:

 • Nazwa i siedziba Spółki: YETICO S.A., ul. Towarowa 17a, 10-416 Olsztyn
 • Dane identyfikacyjne: NIP: 7390102047
 • Kapitał zakładowy: 640 000,00 zł

Yetico S.A. to jeden z największych producentów wyrobów styropianowych w Polsce. Dzięki wysoko stawianym sobie wymaganiom znajduje się w ścisłej czołówce w branży. Yetico S.A. to przedsiębiorstwo oparte na polskim kapitale, które od wielu lat dostarcza płyty styropianowe do termoizolacji oraz styropianowy system ocieplania i profilowania dachów płaskich. Spółka zajmuje się również produkcją kształtek i opakowań styropianowych.

2. Główne założenia strategii podatkowej na Rok podatkowy
Spółka uznaje wagę wymiaru podatkowego w budowaniu biznesu społecznie odpowiedzialnego, w rezultacie czego przyjmuje na siebie zobowiązanie do płacenia odpowiednich kwot podatku, we właściwym miejscu i czasie, kierując się przy tym zasadą transparentności i uczciwości informacyjnej
wobec aparatu skarbowego i interesariuszy.

Spółka zarządza wszelkimi procesami podatkowymi w sposób przejrzysty, uwzględniający szerszy, społeczny kontekst prowadzenia biznesu oraz percepcję reputacji organizacji, a także zapewniający zgodność z najwyższymi standardami ładu korporacyjnego obowiązującymi w Spółce.

W kwestii planowania podatkowego Spółka zajmuje pozycję konserwatywną. Strukturyzując biznes i przepływy z nim związane Spółka rutynowo bierze pod uwagę, pośród innych czynników, przepisy krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego, dążąc do maksymalizacji wartości dodanej w warunkach zrównoważonego rozwoju, unikając jednocześnie rozwiązań sztucznych, nieznajdujących uzasadnienia ekonomicznego i służących wyłącznie osiągnięciu korzyści podatkowych. Spółka dąży do tego, aby każda efektywność podatkowa, wygenerowana w jakimkolwiek obszarze jej funkcjonowania, odpowiadała treści i celom prawa podatkowego, by wspierała jej podstawowe wartości, wizerunek oraz markę, wreszcie by nie stanowiła przeszkody w wypełnianiu korporacyjnych i społecznych zobowiązań.

Strategia Spółki zakłada stosunkowo niską tolerancję ryzyka podatkowego i traktuje podatki jako zewnętrzne czynniki tworzące zagrożenia lub szanse, które Spółka stara się odpowiednio osłabiać bądź wykorzystywać, angażując siły i środki będące w jej dyspozycji – w szczególności wiedzę ekspercką na temat obowiązujących podatków, skupioną głównie w Pionie Finansowym (oraz – w pewnym stopniu – u zewnętrznych doradców), przy czym pracownicy merytoryczni pozostają w stałym kontakcie ze wszystkimi jednostkami biznesowymi Spółki, co pozwala efektywnie wykorzystywać przedmiotową wiedzę na poziomie całej organizacji.

Spółka korzysta z dostępnych ulg i zachęt podatkowych, umożliwiających zmniejszenie sumy obciążeń publicznoprawnych, niemniej wykorzystuje przysługujące jej preferencje tylko wówczas, gdy istnieje uzasadnione przekonanie, że osiągnięta w wyniku tego działania korzyść podatkowa nie jest sprzeczna z przedmiotem lub celem przepisów prawa podatkowego.

Spółka współpracuje z administracją skarbową na zasadach przejrzystości, uczciwości, rzetelności i terminowości i angażuje się w jedynie konstruktywny, merytoryczny dialog z drugą stroną, starając się przy tym budować zaufanie. Stąd też, Spółka:

 • szuka okazji do omówienia wszelkich pojawiających się zagadnień podatkowych na możliwie
  wczesnym etapie;
 • w ramach składanych deklaracji i informacji podatkowych ujawnia wszystkie istotne fakty
  i okoliczności, zwłaszcza, gdy może powstać niepewność co do kwalifikacji prawnopodatkowej
  danego stanu faktycznego;
 • bez zbędnej zwłoki dokonuje niezbędnych korekt błędów lub nieprawidłowości w rozliczeniach
  podatkowych, jeśli jest to dopuszczalne i/lub wymagane przez prawo.

Powyższe zasady Spółka stosowała również w Roku podatkowym.

 

IV. Informacja o stosowanych przez Podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

W świetle realizowanej strategii podatkowej Spółka wdraża szereg procesów oraz stosuje procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe i terminowe wykonanie, w szczególności procedurę podatkową operacyjną (nadrzędną), która kompleksowo rozdziela obowiązki i odpowiedzialność za poszczególne elementy procesów podatkowych w Spółce, a także szereg uzupełniających ją procedur szczegółowych, w tym m.in.:

 • procedurę weryfikacji kontrahentów w celu ograniczenia ryzyka uwikłania w proceder wyłudzeń VAT;
 • procedurę w zakresie poboru podatku u źródła, która systematyzuje podejście do weryfikacji transakcji i jej beneficjentów;
 • procedurę wewnętrzną w zakresie MDR, która pozwala we właściwym stopniu, na płaszczyźnie operacyjnej, ograniczyć ryzyko błędów lub przeoczeń w zakresie raportowania schematów podatkowych;
 • politykę rachunkowości, która określa wybrane i stosowane przez Spółkę rozwiązania dopuszczone Ustawą o rachunkowości, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych;
 • oraz inne procedury pozwalające Spółce terminowo i rzetelnie realizować obowiązki podatkowe.

Realizowane w Spółce procesy podatkowe posiadają pokrycie w zakresach obowiązków poszczególnych pracowników Spółki.

Stosowane przez Spółkę procesy oraz procedury uwzględniają specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zapewniają rzetelne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, a także minimalizują ryzyko powstania nieprawidłowości w zakresie rozliczeń podatkowych.

Spółka w toku wypełniania obowiązków podatkowych korzysta z programów i narzędzi informatycznych wspomagających i usprawniających pracę w tym obszarze. Programy te służą między innymi do prowadzenia ksiąg rachunkowych, generowania plików JPK czy też rozliczania listy płac dla celów prowadzenia rozliczeń jako płatnik PIT i ZUS.

 

V. Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej.

Spółka nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej uprzedniego porozumienia cenowego, o którym mowa w art. 83 ustawy DRM.

Spółka podejmuje wszelkie inne niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

 

VI. Informacja odnośnie realizacji przez Podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będący zarówno podatnikiem, jak i płatnikiem poszczególnych podatków realizuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności:

 • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;
 • kalkuluje i terminowo uiszcza należne podatki na konto właściwych urzędów skarbowych;
 • pełni funkcję płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • przygotowuje i terminowo przesyła Jednolite Pliki Kontrolne w obowiązkowych obszarach;
 • składa organom podatkowym terminowo właściwe zeznania, wykazy, zestawienia,
  sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa
  podatkowego;
 • na bieżąco weryfikuje obowiązki związane z wypłatą wynagrodzeń na rzecz nierezydentów;
 • monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych oraz – w przypadku wystąpienia takiego obowiązku – raportuje uzgodnienia, które stanowią schemat podatkowy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W Roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących
podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku od towarów i usług,
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku rolnego,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowo, w Roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych. Co do zasady Spółka wykonuje funkcje płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z najwyższą starannością, uznając za przychody nie tylko wynagrodzenie, ale również wszelkie inne przysporzenia i świadczenia na rzecz pracowników.

 

VII. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

W Roku podatkowym Spółka nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, w związku z czym nie miała obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 

VIII. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

W Roku podatkowym Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi transakcje pożyczek długoterminowych na łączną kwotę 20 409 554,19 pln.

Nadmorskie Orłowo sp. z o.o. 18 910 010,89 pln.

Nadmorski Sopot sp. z o.o. 1 499 543,30 pln.

 

IX. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Podatnika lub podmiotów powiązanych

Spółka nie planowała oraz nie dokonała restrukturyzacji, o których mowa w tytule IV KSH.

Spółka nie planowała oraz nie dokonała restrukturyzacji w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

Spółka nie planowała oraz nie dokonała restrukturyzacji w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych.

Spółka nie planowała oraz nie dokonała restrukturyzacji w znaczeniu operacyjnym.

 

X. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej

W Roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

W Roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego:

W Roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

 

XI. Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych Podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Spółka nie dokonywała sprzedaży towarów i nie świadczyła usług na rzecz podmiotów mających siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej). Na wspomnianych terytoriach / we wspomnianych krajach Spółka nie jest aktywna biznesowo, w związku z czym nie osiąga tam przychodów i jednocześnie nie dokonuje tam rozliczeń
podatkowych.

Analogiczna sytuacja dotyczy strony zakupowej – Spółka nie nabywa towarów ani usług od podmiotów mających siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Zarząd YETICO S.A.