Poznaj nasze produkty
Kontakt

(+48) 880 524 105
injection@yetico.com

(+48) 600 928 638
ksztaltki@yetico.com

(+48) 880 599 163
webox@yetico.com

Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Dane kontaktowe administratora Serwisu

Administratorem strony internetowej www.yetico.com („Serwisu”) jest:
Yetico S.A.
ul. Towarowa 17a 10-416
Olsztyn

KRS 0000296247
NIP: 7390102047
+48 89 538 78 11
yetico@yetico.com

zwana dalej „Spółką”.

Spółka, w związku z przekazaniem jej danych osobowych za pośrednictwem Serwisu, staje się ich administratorem w rozumieniu z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”). 

 

II. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników kontaktujących się z Yetico S.A. przy użyciu danych kontaktowych podanych w Serwisie

Użytkownik korzystający z podanych w Serwisie danych kontaktowych Yetico S.A., przekazuje Spółce swoje dane osobowe.

Zgromadzone przez Spółkę dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu z osobą, której dane dotyczą, w sprawie, w której zgłosiła się ona do Spółki (art. 6 ust. 1 pkt f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora) i przechowywane będą do czasu ustania ich użyteczności z uwagi na podany wyżej cel.

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, lecz w przypadku niepodania danych w zakresie niezbędnym do umożliwienia prowadzenia przez Spółkę korespondencji z osobą, której dane dotyczą, takich jak danych kontaktowych, Yetico S.A. nie będzie mogła udzielić odpowiedzi na otrzymaną od użytkownika wiadomość.


III. Informacje na temat przetwarzania danych za pośrednictwem formularza w zakładce „Praca”

Yetico S.A., udostępniając na swojej stronie internetowej formularz służący do aplikowania na zamieszczone w zakładce „Praca” oferty pracy, jest administratorem danych osobowych w ten sposób otrzymanych.

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji [art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora] i przechowywane będą do czasu jego zakończenia.

Spółka może przetwarzać dane osobowe także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi w tym celu odrębną zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy treści zgody znajdującej się pod formularzem. Aby zrezygnować z udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, osoba ta może w każdej chwili wycofać udzieloną przez siebie zgodę, poprzez przekazanie nam stosownej informacji przy użyciu danych kontaktowych podanych w punkcie I Polityki prywatności. Cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


IV. Informacje na temat przetwarzania danych za pośrednictwem „Przechowalni”

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza zapytania ofertowego w zakładce „Przechowalni”, przetwarzane są w celu przedstawienia oferty handlowej Yetico S.A. [art. 6 ust. 1 pkt b) lub f) RODO] i przechowywane będą do czasu realizacji celu tego przetwarzania.

Jeżeli w wyniku przedstawienia przez Spółkę oferty handlowej zostanie zawarta umowa pomiędzy Spółką a osobą, której dane dotyczą lub podmiotem, w imieniu którego osoba ta zwróciła się do Spółki, Spółka będzie przetwarzała pozyskane dane osobowe również w celu realizacji tej umowy [art. 6 ust. 1 pkt b) RODO] oraz – gdy zaistnieje taka potrzeba – w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 3 związanymi z tą umową. W takim wypadku, Spółka będzie przechowywać pozyskane dane osobowe do czasu upływu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych związanych z zawartą umową. Podanie danych osobowych za pośrednictwem formularza zapytania ofertowego jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania.


V. Informacja o „Cookies”

Ze względu na czas przechowywania cookies, w ramach Serwisu, stosowane są dwa zasadnicze rodzaje tych plików: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Spółka stosuje następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies używane przez Serwis nie służą do zbierania danych osobowych, ani gromadzenia informacji na temat komputera użytkownika w sposób umożliwiający identyfikację osoby korzystającej z Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu każdej przeglądarki internetowej.

 

VI. Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu mogą być udostępnione podmiotom współpracującym gospodarczo ze Spółką, jeżeli udostępnienie tym podmiotom zebranych danych osobowych związane jest z realizacją celów przetwarzania, na potrzeby których dane te pozyskano. W szczególności, mogą być to podmioty przetwarzające dane w imieniu Spółki, np. świadczące na jej rzecz usługi IT związane z administrowaniem stroną internetową, usługi prawne, rachunkowe, itp. 4 Spółka może udostępnić dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu również podmiotom publicznym, którym Spółka ma obowiązek udostępnić te dane na podstawie przepisów prawa.

 

VII. Informacja na temat przekazywania danych zbieranych za pośrednictwem Serwisu poza Europejski Obszar Gospodarczy

Yetico S.A. nie przekazuje danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VIII. Profilowanie

Dane osobowe użytkowników gromadzone za pośrednictwem Serwisu nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie.

IX. Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo dostępu
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarza on jej dane osobowe, a gdy ma to miejsce, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych oraz uzyskania informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych przez Spółkę.

Prawo do sprostowania danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych
W przypadkach określonych przepisami prawa, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych, w szczególności, gdy:
a) dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem,
b) dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę nie jest już niezbędne do celów, w których zostały pozyskane,
c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie jej danych;

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do przenoszenia
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, m.in., jeżeli:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz 
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na przesłance prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jej zdaniem, przetwarzanie przez Spółkę jej danych osobowych jest niezgodne z prawem.

X. Bezpieczeństwo danych

Ochrona danych użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Dlatego, w związku z funkcjonowaniem Serwisu, korzystamy z usług wyłącznie profesjonalnych podmiotów hostingowych, które zapewniają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków zabezpieczających dane przechowywane na ich serwerach, takich jak, np. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz inne techniczne lub fizyczne środki bezpieczeństwa.

XI. Zmiany polityki prywatności

Postanowienia niniejszej polityki, a w szczególności sposób przetwarzania danych osobowych przez Spółkę mogą ulec zmianie. Po wprowadzeniu zmiany, zostanie ona niezwłocznie opublikowana. W związku z powyższym, podczas korzystania z Serwisu, bardzo prosimy o zapoznanie się z najaktualniejszą wersją polityki prywatności.